Familjerätt Uppsala, Advokatbyrån Sörmdals familjejurister besitter lång erfarenhet inom humanjuridik

Vårdnadstvist – vårdnad, boende och umgänge. Rättsfrågor som i många fall kan både vara känsliga samt komplexa, det är där familjejuristernas erfarenhet inom humanjuridiska frågor kommer till sin användning.

Vårdnaden av ett barn kan utövas antingen gemensamt av två föräldrar eller ensamt av en förälder.

Att ha vårdnaden om ett barn innebär att man har ett rättsligt ansvar för barnet. Barn vars föräldrar är gifta får per automatik gemensam vårdnad om barnet. I det fall barnets föräldrar inte är gifta, får man efter barnets födsel anmäla gemensam vårdnad hos socialförvaltningen i den kommun eller stad där barnet är folkbokfört (exempel Uppsala) Läs mer faktarelaterad information om umgängesrätt på uppsala.se Att två föräldrar genomgår skilsmässa eller separation innebär inte per automatik att den gemensamma vårdnaden om barnet upphör, utan för detta krävs att någon av föräldrarna begär att de ska få ensam vårdnad om barnet.

Detta kan då, om föräldrarna är överens om att ena föräldern ska ha ensam vårdnad, anmälas till socialförvaltningen genom att en skriftlig handling om detta inges till dem, eller i det fall föräldrarna är oense om vårdnadsfrågan, väcka talan om vårdnad vid domstol. Domstolen är då den enda myndighet som kan ändra på vårdnaden om ett barn, vilket beslutas med utgångspunkt i vad som anses utgöra barnets bästa. När föräldrar har gemensam vårdnad om ett barn utövar de tillsammans bestämmanderätten gällande barnets angelägenheter, t.ex. frågor som berör barnets boende, resor, sjukvård, skola, pass och andra identitetshandlingar m.m. Om föräldrarna inte kan samarbeta och ha en god kommunikation vid frågor som gäller barnet, brukar det anses föreligga en sådan tvist att gemensam vårdnad inte längre är möjligt. Det är då frågan om ensam vårdnad kommer upp. Kontakta våra familjejurister för en kostnadsfri inledande konsultation.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Familjeratt Uppsala

Advokatbyrån Sörmdal jobbar passionerat samt med ett mycket stort fokus med samtliga familjerättsliga ärenden


Vid vårdnadstvister är det viktigt att ha ett juridiskt ombud som representerar dig och för din talan i saken. För att det juridiska ombudet ska kunna göra ett bra arbete krävs det att denne har god kompetens och är specialiserad inom familjerätten. Det vore därefter utmärkt för dig som klient att vända dig till våra jurister, då ett av våra specialområden är just familjerätten.

Utöver frågan om vårdnaden om ett barn, kan även frågor om barnets boende eller umgängesrätt med ena föräldern bli aktuell. I första hand ska föräldrarna avgöra var barnets boende efter en separation eller skilsmässa ska vara. I det fall föräldrarna inte kan komma överens om detta kan denna fråga tas upp hos socialnämnden i den kommun barnet är folkbokfört genom samarbetssamtal eller vid domstol genom att väcka en talan om barnets boende. Barnets boende brukar i många fall vara växelvist, vilket innebär att barnet bor varannan vecka hos respektive förälder, vilket är vanligast när gemensam vårdnad utövas. I det fall en förälder har ensam vårdnad om ett barn fastställs även barnets stadigvarande boende hos denne. Detta öppnar då upp möjligheten för barnet att ha umgängesrätt med den förälder som barnet inte bor hos.


logotyp advokat Uppsala sörmdal


Detta öppnar då upp möjligheten för barnet att ha umgängesrätt med den förälder som barnet inte bor hos. Umgänget kan bestämmas mellan föräldrarna om de kommer överens. Om föräldrarna inte kommer överens om hur umgänget mellan barnet och ena föräldern ska se ut, kan detta fastställas med hjälp av socialnämnden eller domstolen. Det ska också nämnas att under en domstolsprocess kan det bli aktuellt med insatser från domstolens sida för att försöka få föräldrarna att komma överens och förhindra utdragna processer. En sådan insats kan vara medling. Domstolen utser då en medlare som ska försöka hjälpa föräldrarna att nå en samförståndslösning till barnets bästa utanför domstolen.

Vid samtliga frågor om vårdnad, boende och umgänge ska beslut fattas utifrån barnets bästa, i enlighet med lag. Familjerätten är ett stort område som delas in i två ytterligare områden; ekonomisk familjerätt och icke-ekonomisk familjerätt. Det är ibland svårt att veta vilka rättsfrågor som hör till vilka områden. Till ekonomisk familjerätt hör bl.a. bodelning, gåva, arv och testamente, äktenskapsförord, samboavtal och underhåll. Till icke-ekonomisk familjerätt hör frågor om ett barns vårdnad, boende och umgängesrätt. Vårdnadstvister har ofta en tendens att vara en stressful upplevelse för våra klienter. Därav har din familjejurist till fördel sin långa erfarenhet inom dessa frågor samt kunskap om hur denna ska ta hand om sin enskilde klient.

Advokatbyrå Uppsala

Advokaterna i Uppsala berättar mer om familjerätt

Inom familjerätten pratas även om äktenskapsskillnad, vanligen kallat skilsmässa. En ansökan om äktenskapsskillnad ska inges till allmän domstol, d.v.s. en tingsrätt som är behörig att besluta i denna fråga. En ansökan om skilsmässa går till som så att den som önskar skiljas från sin partner, inger en stämningsansökan till domstol. En sådan stämningsansökan upprättas genom att man enkelt fyller i ett standardiserat formulär som man kan finna på Sveriges domstolars hemsida. I det fall makarna inte är överens om äktenskapsskillnad kan domstolen besluta om en betänketid på sex månader. Detta kan också bli aktuellt om makarna har ett barn som är 16 år eller yngre. Det finns dock ett undantag till regeln om betänketid, och det är i det fall makarna bott separerade under minst 2 år. I sådant fall behövs ingen betänketid.

Ekonomisk familjerätt

Frågor som rör bodelning, äktenskapsförord, samboavtal, gåva, arv eller testamente hör till ekonomiska familjerätten. Har du frågor om något av de ovan nämnda är du välkommen att kontakta oss. Våra jurister kan hjälpa dig med att upprätta äktenskapsförord, samboavtal eller testamente, men också svara på dina frågor om gåva eller arv. Förutom detta kan vi hjälpa dig vid en eventuell bodelning av egendomar.

Efter en skilsmässa eller separation mellan två personer sker som regel en bodelning avseende parternas gemensamma egendomar. Vid detta kan även frågan om kvarsittningsrätt till en bostad tas upp. Kvarsittningsrätt innebär att den förälder som anses ha bäst rätt eller störst behov av bostaden får rätten till att bo kvar ensam i denna.

Om parterna inte är överens om hur boet ska fördelas dem emellan kan respektive part söka sig till ett juridiskt ombud, för att samtliga gemensamt ska försöka förlikas och kommer överens om en bodelning. Om en bodelning inte går vägen på detta sätt, kan en av parterna vända sig till allmän domstol och ansöka om att en bodelningsförrättare ska förordnas. Bodelningsförrättaren fördelar därefter boet och fattar eget beslut. Vid detta kan respektive part även anlita ett juridiskt ombud som bevakar dennes intresse.

Har du frågor som berör något av de ovan nämnda områden inom familjerätten? Då är du välkommen att kontakta din familjejurist på Advokatbyrån Sörmdal i Uppsala med alla dina frågor som rör familjerätten för att vi ska kunna ge dig de svar du söker och vägleda dig i ditt ärende. Läs mer Brottmålsadvokat/Försvarsadvokat

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.