Familjerätt Uppsala, Advokatbyrån Lege's familjejurister besitter lång erfarenhet inom humanjuridik

Vårdnadstvist – vårdnad, boende och umgänge. Rättsfrågor som i många fall kan både vara känsliga och komplexa, det är där familjejuristernas erfarenhet inom humanjuridiska frågor kommer till sin användning.

Advokatfirman Lege arbetar med familjerättsliga ärenden

Familjerätten är en bred juridik som kan delas in i två kategorier: ekonomisk familjerätt och icke-ekonomisk familjerätt. Det kan vara komplicerat att avgöra vilka rättsfrågor som är relevanta till respektive område men kortfattat så kan man säga att ekonomisk familjerätt omfattar bland annat frågor om bodelning, arv, gåvor, testamente, äktenskapsförord, samboavtal och underhållsbidrag. Icke-ekonomisk familjerätt omfattar istället det gemensamma barnets vårdnadssituation, boendesituation och rätten till umgänge med den andre föräldern.

Oavsett vilket ärende du behöver hjälp med så försöker vi anpassa vår kompetens och rikta vårt fokus till där det behövs. Vid vårdnadstvister, till exempel, är det viktigt att ha ett juridiskt ombud som representerar dig och för din talan i saken.  Våra jurister är anpassade efter detta och är särskilt specialiserade inom familjerätten som rör vårdnad av barn.

Vid samtliga frågor om boende, vårdnad och umgänge ska alla beslut fattas med stöd av lagen och utgår alltid ifrån barnets behov. Vårdnadstvister är en tuff process att genomgå och advokatfirman Lege har därav alltid sitt fulla fokus på att underlätta i den mån det går för samtliga klienter.

Till en början så kartlägger vi situation tillsammans med våra klienter för att därefter kunna gå igenom om akuta åtgärder krävs. (En sådan åtgärd skulle kunna innebära att barnet far illa hos den andre föräldern och det löper stor risk gällande barnets hälsa, till exempel). Om fallet inte är akut så utreder vi dina möjligheter till rättskydd eller rättshjälp och kontaktar sedan den andre föräldern via brev där vi föreslår en lösning. Vi vill i första hand kunna hitta en lösning som är frivillig mellan dig och den andre föräldern.

Om inte detta är möjligt så fattar vi tillsammans ett beslut med dig om hur vi leder denna fråga framåt och vilka möjliga vägar som finns. Väljer du att gå vidare så skickar vi en stämningsansökan till en tingsrätt som därefter kallar till en första förhandling där du, tillsammans med oss, får klargöra din inställning.

Boende och rätten till umgänge

Tidigare har information framgått om familjerätt i allmänhet och specifika vårdnadsfrågor, men frågan är ju givetvis bredare än så i många fall. Vissa fall kräver att vi som jurister kan bistå med kompetens när det gäller umgängesrätt med ena föräldern. I första hand ska föräldrarna avgöra var barnets boende efter en separation eller skilsmässa ska vara. I det fall föräldrarna inte kan komma överens om detta så kan frågan bollas över till socialnämnden som är relevant är i den kommun barnet ursprungligen är folkbokförd. Här kan man få hjälp med samarbete eller i vissa fall väcka frågan i domstol.

Barnets boende brukar i de fall det är möjligt vara växelvis. Detta innebär att barnet bor varannan vecka hos respektive förälder, vilket är vanligast när gemensam vårdnad utövas. När en vårdnadshavare har ensam vårdnad om ett barn utgår barnets boende från denne. Detta betyder inte att den andre föräldern inte får träffa barnet. Även om en förälder inte har vårdnaden om sitt barn, har barnet rätt till umgänge med den föräldern.

Umgängesrätt står för att barnet utifrån de förutsättningar som råder, innehar rätten att träffa den andre föräldern, umgängesrätt. Om möjligt så skall umgänget bestämmas gemensamt mellan föräldern som har vårdnaden och föräldern som har umgängesrätt. Om föräldrarna däremot inte kan komma överens om hur umgänget ska se ut så kan en umgängestvist uppstå. För att lösa en sådan situation kan föräldrarna behöva ta hjälp av socialnämnden eller domstolen. Det ska också nämnas att under en domstolsprocess kan det bli aktuellt med insatser från domstolens sida för att försöka få föräldrarna att komma överens och förhindra utdragna processer. Om en förälder som har vårdnaden om barnet motverkar den andre föräldern genom att motsätta sig och förhindra umgänget som barnet har rätt till, så kan den göra sig skyldig till något som kallas för umgängessabotage.

divorce-g1c7b700d4_1920

Vårdnadsfrågor, gemensam vårdnad eller egen vårdnad. Våra jurister hjälper dig.

När det kommer till barnens boende så kan föräldrarna i bästa fall komma överens gemensamt om lämpligaste lösning. Däremot så är det inte så enkelt alla gånger. Ett barn bor oftast med båda eller någon av sina föräldrar. Bor inte föräldrarna tillsammans blir frågan om var barnet skall bo aktuell. Antingen kan barnet då bo huvudsakligen hos den ene föräldern eller bo växelvis, vilket innebär att barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna.

Så vad händer när föräldrarna inte kan komma överens av olika anledningar? Denna fråga är komplex och beror på flera relevanta faktorer som är kopplade till familjerätt och det enskilda fallet. I stort så kan man säga att vårdnad om ett barn innefattar ett rättsligt ansvar över barnet. Är föräldrarna gifta får båda parter per automatik gemensam vårdnad om barnet. I det fall barnets föräldrar, å andra sidan, inte är gifta, får man efter barnets födsel anmäla gemensam vårdnad hos socialförvaltningen i den kommun eller stad där barnet är folkbokfört.

Att två föräldrar genomgår skilsmässa eller separation innebär inte per automatik att den gemensamma vårdnaden om barnet upphör, utan för detta krävs att någon av föräldrarna begär att de ska få ensam vårdnad om barnet.

Om föräldrarna är överens om att ena föräldern ska få vårdnaden så kan detta anmälas till socialförvaltningen genom  skriftlig handling. Om föräldrarna är oense om vårdnadsfrågan, kan de väcka talan om vårdnad i en domstol. Domstolen är den instans som kan besluta om vårdnaden om ett barn. Gemensam vårdnad om ett barn kännetecknas av vårdnadshavare som gemensamt innehar ansvaret för ett barn gällande samtliga frågor: boende, vård, skolgång, passutförande och resehandlingar, etc. Vid samarbetssvårigheter kan då en vårdnadstvist uppstå som gör att föräldrarna kan behöva stöd i familjerätten eller av en tingsrätt, som kan hjälpa föräldrarna att besluta i sakfrågan. En domstol utgår alltid ifrån barnets bästa och i vissa fall kan det beslutas om att ena vårdnadshavaren får egen vårdnad. Står du inför en rättsprocess eller är mitt i en vårdnadstvist? Våra jurister finns här för DIG.  Kontakta Leges familjejurister för en kostnadsfri inledande konsultation, vi finns tillgängliga årets alla dagar, 8-20.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
chairs-ga62d80c97_1920

Familjerätt, äktenskap och skilsmässor

Inom familjerätten går inte endast barnfrågor och vårdnadsfrågor utan familjerätten omfattar även äktenskap och skilsmässofrågor. När man ansöker om äktenskapsskillnad så vänder man sig till allmän domstol (Tingsrätt) som kan besluta i en sådan fråga. Denna process innefattar ett formulär som finns på Sveriges domstolars hemsida. När två makar inte kan enas i en sådan fråga kan beslutsfattare besluta om en särskild betänketid på sex månader.

Har makarna i sin tur barn finns särskilda regler och riktlinjer som Tingsrätten tar hänsyn till. Är barnet sexton år eller yngre så beslutas det vanligtvis en betänketid. Om makarna däremot bott separerade i mer än två år, så brukar det inte beslutas om någon betänketid. Behöver du hjälp av en jurist eller en advokat? Vi hjälper till och svarar på frågor och finns där som rättshjälp i de fall det blir en domstolsprocess. Deras mångåriga kompetens inom familjerätt gör att dem kan ge klienten det skräddarsydda stöd som önskas i varje enskild situation.

Ekonomisk familjerätt.

Bodelning, arv och testament

Lege arbetar, som nämnt ovan, med en bredare mängd av familjerättsliga ärenden. I vissa fall önskar våra klienter stöd i frågor gällande bodelning, arv och testamente medan i andra fall så bistår vi med vår kompetens inom äktenskapsförord och samboavtal. Våra jurister kan svara på det mesta och har alltid klienten i fokus för att kunna underlätta i samtliga situationer.
Vid skilsmässa eller separation så sker allt som oftast en bodelning av båda parters egendomar. I vissa fall dyker andra frågor upp på vägen så som tvister om vem som har rätt att bo kvar i bostaden eller vem som har rätt till särskilda möbler, etc. Det är här som Leges jurister kan bistå med sin hjälp. Kvarsittningsrätten, till exempel, innebär att den parten med störst behov får rätten att bo kvar i egendomen. Hur man avgör detta kan verka krångligt och invecklat, men Lege har den kunskap som krävs för att kunna hjälpa till.
När parterna, oavsett situation, inte kan komma överens om kvarsittningsrätten eller bodelningen, till exempel, så kan bägge ansöka om ett varsitt juridiskt bud att föra deras talan. Går ärendet ändå inte att lösa på ett önskvärt sätt, så kan det i vissa fall leda till en process i allmändomstol. Här beslutar en bodelningsförrättare om vilken part som ska tilldelas vilka egendomar. Bodelningsförrättaren fattar beslut men varje part har rätt att anlita ett juridiskt biträde som bevakar dennes intressen.
Önskar du hjälp med något av detta? Tveka inte på att kontakta Lege för bästa hjälp. Vi finns i Uppsala bland annat, men åker landet över för att hjälpa samtliga klienter som behöver oss.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.